Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van A S I A. ju

opgeeischt worden, maar moest by den heer blyven,in wiens dienst hy zig begeeven had.

Indien een zoon weigerde zyn vader of moeder te gehoorzaamen , of dezelve eenige hoon aandeed, moeften zy hem ffrafFen, en, zo zulks niet hielp, wierd hy voorde Rechters gebragt, welken, van zyn fchuld overtuigd zynde , hem de fcherprechters overleverden, die hem ter dood fteenigden. Geen Israëliet mogt zyne dochter tot eene hoer verkoopen. De trappen van bloedverwantfchap wierden zeer zorgvuldig aangewezen. Een man mogt geen twee zusters tevens trouwen : Maar indien den man fherf, geen kinderen nalaatende en een' ongehuwden broeder in leven had , moest deeze de weduw trouwen , en het eerstgeboren kind moest de goederen des eerften mans erven. Indien de broeder de weduw weigerde te trouwen, wierd hem door haar de fchoen ontbonden, en hem in 't aangezigt fpuwende, betuigde zy haar afkeer van een' man, die weigerde den naam van zyn geflacht, en zyns broeders naam voort te planten. • Een vrouw mogt geen'man uit een' anderen (lam, dan tot welke haar vader behoorden trouwen, dit gefchiede om de onderfcheidenen der twaalf (lammen te doen (land houden, ook mogten zy zig met geen afgodifche perfoonen vermengen. Moses gaf aan den man verlof om zig van zyn wyf te ontdaan , en de beide partyen hadden vryheid om weder te hertrouwen. Wanneer een man aan zyn vrouw een. fcheidbrief gaf, en zy aan een' tweeden E 3 man

Sluiten