Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EUROPA. s.29

men voor groote fommen gelds, hunne ligchaamen van de beulen of rechters , ten einde dezelve op eene welvoeglyke wyze te kunnen begraven,

De plechtigheden by dezelve gebruiklyk , waren de volgende. Voor eerst floot men de oogen der afgeftorvenen , een gebruik dat byna alle volken hadden, vervolgens wierden ze gewasfchen : tertullianps zegt , dat fommigen onder de Chriftenen, de ligchaamen hunner afgeftorvenen gebalzemd en in lykdocken gewonden hebben. Somtyds deed men het lyk kostbaare klederen aan , welke eer de Martelaar marinus genoot ; want asïüriüs een vermogend Raadsheer van Rome , wond dien Martelaar in een prachtig wit kleed , en droeg hem op zyne fchouderen naar het voor hem toebereide graf. Hoor den genoemden Oudvader fpreeken (*). „De „ Chriftenen droegen dikwyls de lyken , naar die

vooraf gekuscht te hebben, op hunne fchouderen „ ter ruste ; of gaven dezelven over aan zekere ,, ten dien einde aangeftelde lieden , welken door „ de Gemeenten daartoe , uit de'liefdegiften der „ geloovigen onderhouden wierdeen."

Gelyk men na het gebruik van het H. Avondmaal offerde , alzo offerde men ook voor de Martelaareiï (f). En dit gebruik wierd ter vertroofting der andere geloovigen ingevoerd. Deze giften nu mogten

(*) tertull. Apol. C. 30. (t) cyprian. Op. M. ep. 37.

P 3

Sluiten