Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36b De ZOT van AANZIEN.

hunne fchuldenaars blyven : Medelyden mk fchelmen is altoos wreedheid omtrent de braaven : en hy die hen fpaard, heeft al de fchuld hunner volgende euveldaaden.

Onder het thee drinken gaf myn vrouw my een omftandig verhaal van alles, wat ter onzen huize gebeurd was , in den tyd dat lk gevangen zat. Terwyl zy fplak> zat fpraékeloos met een trillende verwagting naar den uitflag. Dan zoodra ik die vernam IProng ik op in raazerny, en onverzadelyke vvraakzugt.en verrukking: Ik zag myn vrouw aan met oogen vol liefde cn eerbied. Ik mderde tot haar, viel voor haar op myne knien, Aanbiddelyke riep ik, Hemelfche A rabella! uitmuntende aller Vrouwen ! Iaat my door u , die Godheid aanbidden , die u zulke volmaaktheden inblaasd en zig daar in Verblyd.

Onze geheele fchat beftond in vyftienGuiates, en de kleederen die wy aanhadden; wy durfden naar ons huis niet gaan nogzenden: veel min ons aan iemand onzer beken. éen bekken, wy veranderden onze naam

in

Sluiten