is toegevoegd aan uw favorieten.

De zot van aanzien, of De historie van Hendrik graave van Meerland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i2-o De ZOT vn AANZIEN.

ren , zy even goede uitwerking op u gehad zouden hebben? gy moet zelfs erkennen dat het zoo niet zou geweesr zyn : en dit bewystmyds moeyelykheid , en ze.'fs genoegzaam de onmogelykheid. om benig mensch van die hcbbelykhe,d van denken en bandelen af te trekken , welke hy van het vólk daar hy daaglyks mede ommeging heeft ingêzobgen. In eene waereld van heihgen , moet een zondaar een duivel zyn; maar in eene waereld van zondaars, moet de mensch, die de genade heeft zich van haar te vcrwydcren, een heilig weezen.

Was ik in uw geval geweest op den dag toen myne liefdadigheid u gered heeft; ik zou my zelve weinig verpligt gerekend hebben aan die perfoon; welke my van het geopende paradys te rug getrokken had, in eene waereld van wier elenden en ween hy biUyk moede is. Neen ! neen! myn vriend ik deed u en uwe Arabella den flegtften dienst, dien gy naar myn gedagten ooit ontfangen kond. Het was niet aan u dat God eenige weldaad bewyzen wilde, in de herftclling van uw Leeven ; het was aan die gecnen en ik hoop dat zy veele in getal