Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sï De ZOT van AANZIEN.

de, myn bekoorlyke zuster, (uw Vader beeft my het voorregt vereerd , om u by die lieve en tedere naam te mogen noemen) waarom doch wilt gy uwen vriend, uw besten uw ge. trouwften vriend, de oorzaak uwer ongerusthe.d niet ontdekken? wie ook het voorwerp uwer agtinge zyn mag, ik zweer u hierplegtig, ik zal met gevaar van myn leeven cn goederen, hem gewillig aan uwe voeten brengen om u zyne geloften te doen. O myn zuster, ik wenschte om 's Hemels wil, dat hy hier nu zoo tegenwoordig geweest was , ais ik tegenwoordig geweest ben , om zyne ziel te doen fmelten, en de indrukzels te ontvangen die ik ontvangen heb; zyn hart moest harder dan de fteenen van Thebe geweest zyn, indien gy het niet, op uw gemak, geraakten bewogen hadt, door de beweeging van deeze vingers

en de betovering deezer geluiden O gy

vleijer, riep zy, met eene zoete ftem en een aangezigt, dat van Jagjes te zaamgefleld was, gy brengt my meest van allen in verzoeking om u iets te zeggen , dat ik om de gehcele waereld niet wilde, dat iemand in de waereld *«t. Dan, ik moet myn gevaar ontvlug.

ten.

Sluiten