is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kerkzeden, gewoonten, en godsdienstplegtigheden[!] van alle oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EUROPA. 215

zaligmakende genade geraaken , en God toont zig van zyne zyde gereed, om christus aan alle men-

fchen te openbaaren. ■ In de waare bekeering

des menfchen, worden geene nieuwe hoedanigheden heblykheden of gaaven in de wil ingeftort , en dat het Geloof, waardoor men 't eerst bekeerd , en naar het welke wy geloovigen genoemd worden , geen gaave van God zy, in ons gelegt, maaralleen een daad des menfchen, en in geen anderen zin een gaave kan genoemd worden , dan ten opzichte van

het vermogen om tot hetzelve te komen. De

genade waardoor wy tot God bekeerd worden , is niet anders dan eene gefchikte t.anraading — of, dat de edelfte en met de menfchelyke natuur best overeenkomende wyze van werken in zyne bekeering is , die, welke gefchied door aandringen , dat 'er°niets ongerymds in zy , dat de enkele zedelyke genade, natunrlyke tot geeftelyke menfchen maakt; ja dat God niet anders dan door eeoe zedelyke opwekking , de toeftemming des wils voortbrenge. — Dat de genade en de vryewil, gedeeltelyk enzamenwèrkende oorzaaken zyn , tot het beginfd der bekeering , en dat God niet eerder de wil der menfchen krachtdaadig helpt tot bekeering, voor dat de wil des menfchen zig zelfs fchikt. — Dat de volharding der waare geloovigen , geen uitwerkzel zy van de°pra3deftiiiatie , nog eene gaave Gods , verworven door den dood van christin , maar eene voorwaarde des Nieuwen Verbonds van den mensch, voor zyne beüisfendeverkiezing,enrechtvaerdiging, O 4 dü0r