Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EUROPA. £43

zyn misbruik, zo mag daarom zulks deze formu3, lieren niet geweeten worden; aangezien hetzelve „ niet fpruit uit het gebrek der formulieren zelve, „ maar der geenen die dezelve door haare verkeerde

fpitszinnigheid , of veeleer door haare boosheid, „ als het hun maar zo gelegen komt, en degelegen„ heid voor handen is, misbruiken. ——

„ Toen men vergat zorgvuldiglyk op de zaaken te „ letten, is derzelver gezag by trappengewasfcheu, >, alzo dat met 'er tyd de confcientiën, oogen, ton„ gen en pennen der menfchen daaraan hebben be. 3, ginnen te hangen , niet anders als aan richtfnoe„ ren , winkelhaaken en ongetwyfelde regelen des „ Gcloofs. Waaruit gevolgt is, dat fommige door „ dezelve, als door cartellen en ontzegbrieven,alle „ andere vergaderingen of kerken , den oorlog heb-

ben aangezegt en aangedaan ; en om voorts alle „ hoope te beneemen van immermeer weder in „ vriendfchap te vergaderen, zyn de vergaderingen ,, der Christenen, door deze formulieren, niet an,, ders dan weleer de verfcheidene landfchappen , „ door limiten en landfcheidingen , of gelyk tegen „ eikanderen te veldleggende legers, mettrancheën, ,, wallen en borstweeringen van eikanderen gefchei„ den: en ten laatflen, het welk 't uiterfte is

daar de tirannie toe geraaken kan , dat men ook j, de geenen , die de formulieren tegenfpreeken, met „ den zwaarde en geweld heeft te keer gegaan , en

dat met zulke yver, hitte, ja razerny , dat daar s, men de profaane godlooze verachters der Heilige

Schrift

Sluiten