Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DEFENSIE-WEEZEE.

ton Holland, by Refolutie van 20 May 1588-- ziende S weerzin van die van Zeeland, en overmits het aanwezen van zyne Excellentie binnen de voorfz I lovm3e, nodig vonden, „ die goede occafie waar te neeme, , ende eenige nevens zyne Excellentie van Nasfau e "ommitteeren, omme den Staaten van Zeelnd den nood en de gelegendheid der zaak voor te houden, en deze ven te induceeren, dat zy eenige in het voorfz. Collegie van Superintendentie zouden committeeren ei de lnftruftie daar van helpen arresteeren, als naai

behooren?' En als naderhand die Provmtie inde

omigt nTvan het meergemelde Collegie fclieen teRebben gecónfenteerd, bleef zy nogthans aan de gemaakte zwaariebeid handen, en haare Gedeputeerden ter GenSifeiï:1 toen^de^Staaten Generaal goedvonden te fchrvvcn aan de Provinciën Holland, Zeeland en Vdeshnd, om de Leden voor het Co lege Superintendent te willen verkiezen, deeden by die gelegend heid aantekenen, „ dat die van Zeelandl veiltonden daar meede niet geprsjudiceert als nog, zoo op de verleenisfe van de betaalinge \an deConvoyen en Licenten, als anderzints,,ng,cbe van Holland different waren;" gclyk zulks teilfzenis in het Register van Uw Hoog Mogende Refolutien,

onderden 18 February i5&9- — , • ,,„„i,n,,,W.

Die zwarigheid bleef men opperen by aanhoudendheid; zóó, dat de drie Hollandfche Leden, ondanks de herhaalde aanfchry vingen van de Staaten hunner Fi ovincie f*V; agterlyk bleeven in het compareeren, en daSdVykSfvJn dezelven, Cornelis.de Vlaminck, 00 den Aprü iS8o inde Vergadering van Hollandverfchenm zynde, verklaarde zwaarigheid gemaakt Te Ken, X in hét Collegie Supe=tot te zitten, ter zaake, dat die van geland ongeneegen bleeven, om zig te voegen naar de ordies, wen<e door het voorfz. Collegie, ingevolgen deszelfs In. ftStiophet Stuk in qua-stïe, zouden worden geflelcL

De Staaten van Holland hadden zigdeopngung van

(*) Refolutie Holl. 20 Febr. en 20 April 1589-

Sluiten