is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DEFENSIE WEEZEN. 107

•horen te worden voorzien, indien de ftaat van fchuld gebleven was op dezelfde hoogte , waar op hy was by het doen der opgaven door de relpective Admiraliteits Collegien. ■ .

/ Maar die ftaat is verandert door de betalingen , wel. Jken zeedert het doen der voorfz, opgaven , doorlomfmige Provinciën, en voor al door de Provincie van f Holland, fuccssfivelvk zyn gedaan; en die ftaat zal fnog meerder veranderingen ondergaan, voor en at eer Ideële Liquidatie tot ftand zal weezen gebragt. — w y Ihebben niet te min geen vergeefsch werk gedaan aanIfcez'ien alle die betalingen moeten (trekken tot mim.ering der fchuld van ydere Provincie , dat is, vaiutesI zelfs Quote in de aangeweezene masla der geprasKeerde dienden: en het zal ten allen tyde, Wanneer/de Bondgenoten tot deeze afdoening van zaken zullen nebben gerefolveerd, gemakkeryk zyn naar te gaan, welke I gelden, bv ieder Collegie ter Admiraliteit, zeedert de r meergemelde opgaven, uit deeze ofte geene Provincie, zyn óntfangen, en waar van mogelyk reeds een gedeelte ten Comptóire-Generaal is gefurneerd, — otte, zal, in allen gevalle, ydere Provincie kunnen aantoonen, ofte by den Raad van Staate bekend zyn, het montant der Penningen , die op alle die Petitiën door de» zelve zyn verftrekt; zullende het restant van dien , tot de volle Quote in de gepraefteerde dienden toe, als dan uitbrengen de fomme, welke dezelve Provincie daar op fchuldig zal blyven, en in welkers bètaling moet worden voorzien.

Dit dan alzoo geconftateerd zynde, Hoog IV Log. "eeren, zoo zyn Wy van gedagten, dat, even eens als in den jaare 17^9, de Raad van Staate zoude behoren te worden verzogt, om zoo ras deeze voet van Liqui■ datie zal weezen ter conclufie gebragt, aan uw tioog Mog. te laten toekomen een ftaat, waar by de yoorfcreeve fomme var, / 75902320 14 4 ofte masla der geprajfteerde dienften worden sedeelt in zeeven deelen, naar de Quotes van ydere ProvincieCgelykzuiKs hier boven heeftkunnen gefchieden, aangezien devootfchrceve fom een fixum is, welke niet fluClueeren kan, en dus den waren grond van de liquidatie uitmaakt)