is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iro GENERAAL RAPPORT VAN

het geen uit hun eigen middel daartoe is geappliceerd nogt'e dat gedeelte van penningen, waar meede he Fonds van'het Last en Veilgeld, op 1'ommigen var

deopgenoemdePetitiën, wasbezwaard; . eenefom

me, zoo aanzienelyk, dat de Bonds^enooten, welken J onaangezien het kort van omtrent 16 millioenen, be^ reids voor het uiteinde van het voorleeden jaar, daarl op 60 millioenen hebben betaald, daar door teffens] hebben daar geftêld den prys, welken zy, op het be-l houd van de Marine hadden gefteld: maar welke im-d portante fomme hun ook de verw agting had mogen in-f boezemen, dat zy den ftaat van !s Lands Zeemagt opi een beeteren en lefpectabelder voer zouden zien gebragt, dan dezelve werkelyk, na het befteeden vandie penningen, zig bevind, en waar van geen beeter of voldoender reeden al wederom kan worden aangehaald, dan de kostbaareen verdeelde Adminiftratie, waar aan het Admiraliteits weezen in deeze Landen is gefubjecteerd, en welk gebrek al wederom in de Conftitutie van de zaak moet worden opgezogt.

Dog bevoorens van deeze Materie af te flappen, moeten wy nogmet één word gewag maken, van een bedenking welke by Ons in confideratie is gekomen; namelyk; of niet, daar de Petitiën, zoo ten opzigte van de Equipage als van den Aanbouw, uit hoofde van gebrek aan'Volk en duurte van Materiaalen geduurendeden Engelfchen Oorlog excesfif hoog hebben gelopen ; eenigekorting daar omtrent zoude behooren plaats te hebben, voor zoo verre «a het einaigen van den Oorlog, geëquipeerd en gebouwd is; en dus de Equipage wederom als voorheen op den voet van ƒ 36-0-0 per Kop, in plaats van ƒ, 40-0-0 's maands bereekent, als meede de gratificatie indien tyd toegeftaan» gekort; en zóó ook, met opzigt tot den Aanbouw, in confideratie van de daling der Pryfen van 't Hout, de kosten daar van niet met 20 per

cent zouden kunnen worden vermindert?

Wy hebben gemeend op die bedenking te moeten inneemen deconfideratien van de Collegien ter Admiraliteit , welkers bemtwoordingen hier in hoofdzakelyk overéénkomen; dat, aangezien's Lands Scheepen van

Oor-