is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGE Litt. A.1

komen te vervallen; als waar by de voorfz. Collegien, met opzigt tot de betaling, op de refpective Provintien waren geadfigneerd: mitsgaders ook de verdeeling in zesdens in Equipagie en Aanbouw, waar van het toenmalig gebruik den grond tot het neemen van de voorlz. Refolutie heeft verftrekt, en ook zee. dert is geöbferveerd: Zoo zullen de Raaden voorfz. nogthans bezorgen, dat, in de diltributie van de onderfcheiden takken van werkzaamheid, uit de voorfz. Bouw, Toerustingeen Equipage refulteerende, zoo veel mogelyk , in het oog worde gehouden , dat de meergemelde verdeeling van zesdens, in effecte, \, in de Kwartieren, waar dezelve tot dus verre heelt plaats gehad, blyve ltand grypen; voor zoo veel zulks met principes van goed beltièr immers- overéénkomitig zal mogen zyn.

Art. 12.

En om daar in ten meesten dien- vergelykt Art.24laitr' fte van den Lande te handelen, zul 1589. len de voorfz. Raaden altyd vaste En Art. 2*inftr. i»?» correspondentie houden met de Heeren Staaten Generaal en Admiraal-Generaal , zig itiptelyk gedraagende naar 9e Ordres en Refolutien, welke hun van wegens dezelven zullen toekomen, zoo wel in het equipeeren en toerusten, als het verdeelen , het verleggen en het afdanken of opleggen der Scheepen van Oorlog;ten ware de nood niet zoude mogen toelaaten de voorfz.

O 3 Re-