Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGE Litt. A. aai

Ordonnantie van de Mondkost ver- ^

leenen. En indien eenige z1e-0fficierofZee.Kapiteinf

Uf. of eekwetfte Bootsgezellen aan die nog met meerdere

. j & ■-. vwn oehragt.en al-Militaire details in de Land mogten zyn gebragt, en a g z Iaatfen zotl

daar op kosten van liet Lana gt ?unne[1 wot.den gecharcureerd, of anders by baar ze tgeerd. mogten worden onderhouden; zultende Mondkosten voor de zoodanigen worden ingehouden, voor den tvd, dat zy van de Schepen zouden mogen zyn geweest, en zal liet kostgeld aanLand worden verttrekt.

Art. ai.

Zullen voorts, \VQ^^^^S^^R eenige betaalinge vanSoldye aan net en van 47 Artt Inftr,

Bootsvolk, het zy in het aannee-,J97. men, afdanken, ofondertusfchen, hezorgen.dat een bekwaam Perloon, door hun daar toe geauthorifeerd, daar bv tegenswoordig zyn, om ernSsrlyk toe te zien, dat nogte het Land,nogtehet voorfz. Bootsvolk , in dezelve niet mogen worden verkort.

Art. a2.

En ten einde alle goede ordre, Vergelykt de Art, j discipline en toeverzigt worden ge-der inftr. 1589 en ,597. obfer veerd omtrent het Volk te Water en hun bedryf op de Zee: zoo zullen de Raaden voorfz. hebben kennisfe en judicature over alle Buiten en Prinzen, die door de Schepen van Oorlog deezer Linden, ofte door Schepen by Particulieren uitgerust, en op Commisfie van den Heere Admiraal-Generaal uitgevaaren, zullen worden agterhaald en m-

Sluiten