Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGE Litt. B. S3?

' Voorde 50 ExtraordinarisCa- ^ q

■. Capiteins-Luitenants - 40C 0 0

eerite hondert Luitenants - - - 3°° ° ° —;

tweede hondert dito - 20c o o <

Mits alle dezelve Officieren hun domicilie zuljen hebben ter plaatfe van het Collegie ofte Werven huns Resfoits, ofte ten minfte agt maanden in t jaar aldaar zullen aanweezig zyn. i,„„„„* . En dat de derde hondert Luitenants zouden kunnen blyven op den tegenswoordigen voet, mits derzelver gages worden verhoogd tot / 40-0-0 s maands, wanneer dezelve zyn in Zee, ofte dienst doende. —

Omtrent welke drie laatfte Poinften Wy U Edele Mogende verzoeken te remarqueerert, dat dezelve voor het'grootfte gedeelte conform zyn aan de ge* dagten van de Heeren Vlag-Officieren, ten deezen door ons gevraagd. —— , ..L.

VI. Hebben Wy gedagt aan U Edele Mogende te moeten advifeeren, ten einde by die Collegien, dewelke 5 herideeren in de algemeene Equipagien, een vast Wagt-Schip worde gehouden, waarop de Manfchappen, die doorgaande worden aangeworven, voor een gedeelte kunnen worden geplaatst, en alzoo gewoon gemaakt met den dienst, de leeveris-wyze, en 't Scheeps-Voedfel; het welk dus lil zeekere mate zoude ftrekken, tot een Kweekfchool voor 's Lands Z.eemagt, en waardoor als dan alle andere inftellingen van Corpfen de Marine, als anderzints, zouden kunnen vervallen, en waar door het verloopen van dezelven en vooral van Onder-Officieren, zoude worden voorgekomen. En dat tot dat einde een vaste post op

den Staat van Oorlog voor de gages en onderhoud van 20 k 30 koppen op zoodanige Wagt-Scheepen zoude

behooren te worden gebragt.

VIL Dat onder de details van de algemeene directie men nog zou behooren te reekenen het opzigt over de Loodfen;en waaromtrent Wy in confideratie moeteö eeven of dezelve Loodfen, terwyl derzelver aanftel* Y ling

Sluiten