is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat der defensie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen [...]. In dato 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*4 BYLAGE Litt. F.

op een bepaalden tyd een ander fbrm van Zeebrieve-n in te voeren, al was het maar, dat dezelve door eene andere letter van de oude te herkennen waren, en dat, by het ligten van nieuwe Zeebrieven, den Schipper niet den Boekhouder te zaamen, of by abfentie van den Schipper, den Boekhouder met een der andere Reeders, in Perfoon, of by fpeciale Procuratie, Ly Burgemeefteren of het Gerecht der Plaats, alwaar dè ligting gefchied, moeiten inleeveren een behoorlyke Reedercedul, op Zegel gefchreeven en geteekend, inhoudende Schip en Schippers naam, grootte van de by het Land gemeetene Lasten, plaats der Bouwing en legging van hetzelve, nevens de naamen en woonplaatfen van de refpeétive Reeders, met opgaaf voor wal aandeel ieder daar in haarideerf, en eene zoodanit

fe Reeder-Ceduüe onder Eede door Schipper en Boekouder, of Boekhouder en Reeder, zou worden be-s vestigt; en dat vervolgens door het Gerecht op dezelve Reeder-Cedul le zou worden gefield, door wien, voorfchreeve Eed zal weezen gedaan. Dat deeze Zeebrieven en Reeder-Cedul, als dan zouden behooren te worden gezonden by zoodanig Collegie ter Admiraliteit onder welke het Schip resforteerd, om aldaar te worden genommerd en gereghtreerd (alles ten minite kosten raogelylO het Zeegel der Admiraliteit op den Zeebrief gedrukt en geteekendwelke Reeder-Cedul by de voorfchreeve Admiraliteit als dan zoude blyven berusten, op dat de Souve:ain altoos zoude kunnen onderzoeken, waar de Schepen t'huis hoorden, ingeval eenige raalverfatie mogte plaats hebben; als meede, op dat, indien by het invoeren van zoodanige nieuwe Zeebrieven en Reeder-Cediillen by de refpective Admiraliteiten van alle de Zedchepen Register ge. houden wierd, en tevens geordonneerd, dat hy het blyven, afkeuren of verkoopen van een Schip, daar van kennis wierd gegeeven aan dezelve Collegien ter Admiraliteit, de Souverain altoos zou kunnen weten wat getal Nationaale Schepen onder ff oogstdeszelfs Vlag vaaren . en of daar in vermeerdering of vermindering

plaats had; terwyl, tot voorkoming van verdere

misbruiken, nog zoude kunnen worden geitatueerd:

l/.at