Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<|8f ADV1SEN van db

heeden onzer Ampten onmogelyk op die zelfde wyze hebben kunnen nagaan.

Wy zullen derhalve, ter voldoening aan Uw Edele Gr. Mogende zeer gerefpeéleerde requifitie, ons in geen particuliere details kunnen inlaaten, maar ons moeten vergenoegen met de zaaken in der zei ver politique en intrirlfique reiatien te befchouwen, en dan zullen drie Poincten het onderwerp van ons onderzoek moeten uitmaaken.

r. Het affchaffèn der tegenswoordige Collegien ter Admiraliteit.

a. Eenheid, van beftuur.

3. Befpaaring van kosten, en verbeetering der Inkomften.

Welke twee laatfte Poinéten de Heeren Gedeputeerden zig voordellen te zyn, en naar ons inzien in der daad ook zyn, de ware bedoelingen welke men in deeze moet beoogen, maar daar toe vermeenèn dezelve te moeten voorflaan, het middel vervat, in het eerfic Poinct onzes onderzoek, het affchaffèn naamentlyk van de tegenwoordige Collegien, gepaard! (dit zyn Haar Edele Mogende eige woorden, in het voornoemde Rapport vervat) „ met de oprig„ ting yan eenen algemeenen Raad, ter Admi„ raliteit, waar van de beftendige zitplaats in „ den Haage zoude zyn, en dewelke zoude „ beftaan uit zestien Perfoonen, of Leden, vier „ uit Holland, en twee uit ieder Provincie, „ een Raad en Advocaat-Fiscaal, een Secreta„ ris, een Griffier, en een Ontfanger-Gene„ raai. — En NB. welke Raad zoude ftellen „ twee of drie Commisfarisfen in de refpective „ Zeehavenen deezer Landen, tot het doen der

gewoone Expeditien voor de Commercie, de „ nodige Equipagemeeft'ers tot opzigt der Wer„ ven, en andere publicque Werken, en een „ of twee Officieren, Vlag-Officieren, of Capi,, temen tot het opzigt over de Wervingen, a> Monfteringen,compleetheid der Equipagien,

„ toe-

Sluiten