Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADMIRALITEITS GECOMMITTEERDENS489

toeftand der Schepen en andere Militaire zaa„ ken, alle onderhoorig aan den Raad zelve, „ en met de benodigde Inftructien voorzien."

Om dan met de middelen in dit ons eerfte Poinct vervat te beginnen, bepaalen zig onze confideratien, hoofdzaakelyk eerftelyk op dewogelykheid in de uitvoering, en die is 'er wel ongetwyffeld om de CoWegien af te fchaffen, en der zeiver Adminiftratie, en werkzaamheid in eenen Raad over te brengen, maar wy twyffeJen zeer of men ten tzueede dezelve faciliteit zal vinden in het befchouwen, der bedoelde nuttigheid zoo ten aanzien van het geheele Bondgenootfchap als van U Edele Gr. Mogende Provincie in het byzojider.

Deeze zoo gewigtige zaak uit zyn ware oogpunt willende befchouwen, moet men natuurlyk opklimmen tot die tyden, waar in de tegenswoordige gefteldheid van zaaken haare primitive inftitutie heeft genomen, en permitteerde dan het naauwe perk van een Advis om de zaaken ab ovo onbevooroordeel te onderzoeken, zou zig een ruim veld opdoen, om te toonen, hoe zeer de kundigfte en welmeenendfteLieden, in de Provinciën aan de Zee geleegen, en door Koophandel en Navigatie beftaande, zig met regt beyverd hebben aan die Provicien te doen behouden de fuper intendentie in de zaaken van de Zee.

Men zoude kunnen aan toonen hoe Holland en Zeeland in het byzonder geyverd hebben, voor de bewaaring van een Regt zoo noodzaakelyk, tot verzeekering van de Sources, van haaren welvaard, ja men zou Holland zjen langduurige Procedures voeren in de tyd der Graaven, tegens haar eigen Sou verain, wanneer men getragt heeft haar met Zeeland onder eene generaale Ordonnantie ter Admiraliteit te begrypen.

Wy zien die zelfde Provinciën even waakzaam, na de Unie, in de fpeciaale refervatie 5 van

Sluiten