Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19» ADVISEN van de

van dat Regt, en met die zelfde doordraaiende geest medewerken, in het 12 en 13 Articul van de lnftruétie van Prins Mauritz, en voor de Raad van Staaten in 1584.» als bok in hoogstdeszelfs aandeliing tot Admiraal Generaal deezer Landen. Bef'chouwd men zelfs of ze tegenswoordige Indruéfe; die men als het Iractaat of •Pa&um ConveMtm van de overgifte van het Regt van iedere Provincie op het beheer van de zaaken van de Zee kan houden, zoo blykt het ongetwyffeld dat men nooit iets anders met de Generaliteit gemeen heeft wiMen maaken, dan, zoo ais ook behoord, het-tmploy van s Lands Schepen, buiten 's Lands, tot veihnge van de Zee (gelyk men zig toen uitdrukte) het bemannen, onderhouden,en goedmaaken van.en geeven van Ordres, aan dezelve , de Judicature over de buiten en Prinfen en het heffen der middelen te Water, waar uit voor eerst, de kosten der Marine gevonden wierden. En wat aangaat de Verklaarmg in het eerde Articul van tte Inftructie zelve, dat die ordre van zaaken was by provifie zonder aan eenige Provincie, iets at te neemen, of eenig meerder Regt te geeven ^ou. wel de ware zin te vinden zyn, in de deliberatién die de indructie, hebben voorgegaan. Wanneer men te gelyk befchouwde en bewees, uit het gerefolveerde op den 1 April 160a, hoe de Staaten Generaal, zelve te dier tyd 111 het maaken van generaale Ordonnantiën op het Muk van de Admiraliteit dagten. En daar by gevoegt de beloften der Hollandfche Raaden by het aanvaarden hunner Commii-fien, in Holland, nog huiden ten dagen, zoo als ook de Commishen, van alle Vlag-Officieren, toont dit alles genoeg dat de Provinciën daar de Collegien zyn gevestigt, met eenig Regt meer.en te kunnen lustineéren, het voorbehouden,eener prseponderante directie.

Het zy egter verre van ons, in het geheel te willen afwyken van de tegenwoordige denkbeelden,

Sluiten