Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49i ADVIS EN van de

men alleen ex Officie- of door Makelaars, of in commisfie de Magazynen met den benodiaden voorraad zoude moeten voorziet., daar het aan een iegelyk bekend is - hoe zeer de geleej>entheid,'en het waarneemen van den eenen '«fanderen kans in de Negotie, een onnoetnlyk en onfehatbaar onderfcheid kan maaken, zullende hiér by maar ter loops toetfen het aanfpooren ofte rug houden der Equipagemeefters, OnderEquipagemeefters, en de naauwe toezigt, op byna 13 a 1400 onderfcheide Werklieden.

En wanneer dit alles, Edele Gr. Mog. Heeren, reeds zoo bezwaarlyk valt, na zyn eige genoege naar behooren waar te neemen, is het dan mogelyk, dat iemand zig kan verbeelden, dat daar en tegen een Collegie gevestigt midden in het land, en afgefneeden van alle voorwerpen van Commercie en Navigatie, en in een woord van alles wat maar de geringde relatie tot de Marine hebben kan, niet met volkedige kennts maar alleen met egale Avantages beeter in ftaat zal zyn de Marine te doen bloeyen, en tot die top te brengen,daar zy behoorde te

^En laten wy onze gedagten vallen, Edele Gr. Mogende Heeren, op alle waarfchynelyke gevolgen van eene zoo totale reforme, of eerder jubverfie van zaaken in eene zoo voornaame Tak van de Publique adminiftratie, als is de defenfie te Water, zoo ontmoet zig een op eenftapeling van difficulteiten waar aan, (zoo als zig Gèdeputeerdens te regt uitdrukken') geen pres. 'ciefe denkbeelden gehegt zyn. En wie zoude ook alle die gevolgen, a Priori kunnen bepaalen. Zeeker zal men door minder kennis, en relatie, minder yver in de Hoofdbeftuurders, en mindere geleegentheid tot het nagaan van alle de onderdeden van het beftuur, meer on. zeekerheid, en meer kostbaarheid in de uitvoe. ring, en door minder plaatfelyk opzigt meer af. 0 hang

Sluiten