Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I )

P R O G R A M M A.

In het voorleden jaar 1786 hebben, in meest alle de Steden vanons lieve Vaderland, zich eenige weldenkende Vaderlanders aangebo-* den ter inzameling van penningen toe een fonds, 'c geen ftrek4 ken zoude ter kragedadige onderfteuning van de billyke en bedaarde pogingen der Voorftanders van de Vryheid en Burgerlyke rechten des Nederlandfchen Volks: zy hebt>en het genoegen gehad, niet alleen de goedkeuring hunner braaye Mede-burgers weg te dragen, maar boven al derzelver medewerking te ondervinden, 200 door een merkelyk aantal Contribuanten tot het zelve fonds, als door verfcheiden aanzienlyke donatien aan het zelve, en-zyn daar door in fïaat gefteld geworden, om, ten minften gedeeltelyk, het heilzaam oogmerk deezer inftelling te bereiken. De onderfcheidene Departementen in deeze Provintie hebbenop den 9 February deezes Jaars eene algemeene Vergadering gehouden in 'sHage, alwaar de Gemagtigden van meest alle de Steddyke Departementen, benevens die van eenige andere Plaatzen , binnen deeze Provintie eikanderen opening gegeven en geiamentlyk de nodigefchikkingen beraamd hebben tot eene Provintiale diredie, terwyl zy thans het genoegen hebben aan hunne Vaderlandlievende Mede-burgers kennis tegeven, dat daar door deeze heilzame inrichting eene nieuwe vastigheid en confidentie heeft gekregen.

Ónder de veelvuldige ontwerpen, door eene belangeloze Vaderlandsliefde ter kragedadige bevordering van de zaak der Vryheid uitgedagt, kan men, voorzeker, aan de oprichting van dit Nationaal fonds de eerfte plaats niet weigeren; immers, daar de bela* gers det Volks-Vryheid, onma£tig om hunne verderflyke oogmerken door wettige middelen te bereiken, niets anders overig heb* ■ben, dan, ware het mogelyk, om het edel vuur van Vaderlands* ■liefde in 't eerlyk Burgerhart door misbruikt geweld, fchreeuwen1de verdrukking en laage knevelaryen uit te dooven; daar hunne ■iaatfte wanhopige pogingen, klaarblykelyk, ftrekken. om door lenen misleiden hoop van oproerigen, vrye Burgers ftraffeloos van Kunne bezittingen te berooven, en aan de bkterfte elenden van ■ ^ eene

Sluiten