Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij ontkennen niet, dat het, door ons_ voorgeftelde, aan veele zwarigheden onderhevig is; dan, welk middel men ook- kiezen moge, er zullen zien altijd zwaarigheden, het zij van deezen of van geenen aart, opdoen. En, in allen gevalle, zal het volgend genacht eerst de vrugten van het verbeterd Onderwijs kunnen plukken; waartoe alleen de waakzaame ijver van hen, die met de zorg der uitvoering belast zijn, zo in het afheemen van het behoorlijk Onderzoek (Examen), als in het houden van,'zo veel mogelijk, herhaalde Schoolbezoeken , het meeste zal moeten toebrengen.

Oordeelt men echter noodig, Kweekfchoolen voor Schoolmeesters op te richten, zo zouden wij van oordeel zijn , dat men dezelve in gcene groote Steden moest oprichten: zo om de meerdere kostbaarheid , als om de afleiding, voor welke de jonge lieden daar meer dan in kleinere plaatfen, zijn bloot-

geDed'jongelingen, in dezelve te plaatfen, behooren den ouderdom van ten minden 14 of 15 jaaren bereikt te hebben, om, met eenigen grond, over hunne gefchiktheid te kunnen oordeelen. — Zij behooren niet toegclaaten te worden , dan na een vooratgaand onderzoek, en voorzien met goede Getuigfchriften — De algemeene trekken van zodanig een Kweekfchool zijn, onder anderen , opgegeeven in de Verhandelingen over de verbetering der openbaare Schooien, uilgegeeven door het Zeemvjche Genootfehap der Weetenfchappen, op bladz. 385, en twee volgende.

Alle verdere voorfchriften, over dit onderwerp, achten wij overtallig; men vinde dechts eenen Onderwijzer , de vereischten bezittende, door ons op bladz'. 10 aangedipt; men vertrouwe hem de zorg en het Onderwijs, — en hij zal geene voorfchrirten noodig hebben.

B OVER.

Sluiten