Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 —

Hoogduitfche werken. En wij willen ook geenszins ontkennen dat die voorgetelde leerwijze indedaad aanleiding kan geeven, om kinderen n et alken klanken en woorden, maar ook tevens zaaken te IS^*06 de ^erboeken, ten'dien einde vervaardigd, het meest bijdraagen. Dan, of men met

tL°J l 7?%' m1 dh noodi3e verbeteringen, waar voor dezelve vatbaar is, en met de gefchikt! te hulpmiddelen, niet hetzelfde oogmerk, en op eene gemakhjker wijze, kan bereiken, hier aan duiven wij naauwlijks twijfelen.

Men overweege flechts, dat, volgends de nieuwP leerwijze een kind een 'groot J*T£^T^& eenen onderfcheidenen klank aanduidende, S zba geheugen moet prenten, en alle die kleine en voor een kind bijna onmerkbaare verfchillen, moet kennen welken het eene karakter van het ander Óndeïfcheidt; dat het, op het gezicht dier famengefteldé karakters zich moet kunnen herinneren den klank aan dezelven gehecht en dit alles met die vaardig! beid om, zonder haperen, eenen volzin uit te fpreeken: ,„ één woord, dat het eene foorvan beedfpraakige taal moet keren, beftaande uit zo

Wij temmen gaarne toe, dat eene zodanige leer-

riizeda;a;uiievolsd wo;"den: dan °f

zij, dat zulks aan een kind, in zodanig eenen korten ijd als men voorgeeft, en zo gemakfk bijalle kinderen kan gefchieden, willen" wij ine Jaaten beflisfchen door hen, die bij ondervLdiS weeten, welke moeite het koste, om Hecht de \tl teren van het A. B. C. fchoon op eene verftandige Een. Saand£' 3an fommiSe kinderen te

Men voege hier nog bij, dat ieder onderfcheiden foort van karakters, welke men tot nu toe bezin als de Romeinfche, Italiaanfche en de oud-DuitfcAe ook verfch.lknde karakters voor de nieuwelSS

kin°rve,°d£etVeren' S" Wd **** a«!

kmg veidiem, om dat 'er een verbaazend onder-

gheid jn de famengefteldé karakters, volgends de eene of andere fchrijfwijze der drukletters t&e famengeteld, plaats heeft; en het is onbetwistbaar ze-

kêr ,

Sluiten