Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( XXIX )

waarom men nimmer veel tyd tusfehen de beide waarnemingen moet laten verlopen i voor het overige is deeze zwarigheid niet flegts by de manier van D. maar even zo by de ftrikte berekeningen onvermydelyk. Daar wy nu aantoonden, dat alle fouten, die geene alleen uitgezonderd welke in de grootfte hoogtemeting begaan worden , door de manier van D. zeer verkleind worden, heeft zy dan van deezen kant een aanmerkelyk voordeel berven alle de overige.

Eindelyk zullen wy nu onderzoeken , op weïk eene wyze, men de plaatsverandering van het Schip in de rekening moet inbrengen. Indien het Schip alleen in Lengte ware - voortgegaan, zonder van parallel te verandert te zyn, was [ de zaak zeer gemaklyk op tc losfen, daar in alle plaatfen op dezelfde parallel liggende op het zelve uur de Q gclykc hoogte heeft; (Fig. 4.) In de driehoeken ZPS, Z'PS' heeft, men voor dit geval (de afwyking der Zon onveranderlyk lte!lcnde)ZP-Z'P,PS=PS'S en de hoek ZPS =den hoek J Z' P S'; derhalven Z S = Z' S': Men ondcrftcllc de Zon ten ic ; uuren te hebben waargenomen, en ten elf, naar het zelfde uurwerk, verrigtte men de andere waarneming; nu zy het' Schip in dien tyd 10' in tyd oostelyk gevorderd, dan za)! men by de tweede waarneming dezelfde hoogte hebben, ! welke men om nu 10' ter eerfte plaats zoude gehad, hebben, indien het Schip niet waare voort-gezeild; men moet dan, om het ware tydverloop te verkrygen, de oosiclykc voortgang van het Scrup in tyd gebragt tot h-e' i tydverloop naar het uurwerk addeeren , of zo het Schip | we.stelyk waare voortgegaan van het tydverloop aftrekken, K maar dit alles geld dan alleen wanneer het Schip flegts in' I Lengte van plaats verandert, dog op dezelfde parallc'. S blyft, men moet dan ook een regel geevcn voor het anI der geval, cn onderftellen dat het Schip van Breedte ver-' 1 andert: Het volgende is de manier van D. zelve (Fig. 5,6.. lik onderftel, dat men de eerfte Qs hoogte in Z de | tweede in Z' heeft waargenomen; het zal dan niet moeil:lyk zyn, de laatfte waarneming tot de eerfte in (Z) te Ij brengen, indien men tevens met Hoogte, het Azimuth derj' ! Q in Z' genomen heeft: LQ' (Fig. 6.) zy de parallel

Cir-Ï

Sluiten