Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 23

verkogt hebben , omdat dezelve hun gewoon voedzcl zyn, en voor brood dienen. By het fcheiden vereerde de Sultan aan den Bevelhebber een kwintaal Aloë , en eene Koe.

Omtrent deezen tyd wierdt de gierst, in het genomene Fregat gevonden, verruild tegen vee; doch de ryst, omdat zy te duur was, wilden de opgezeetenen niet koopen. Het Fregat zelf kogten de Eilanders naderhand , voor 250 ft ukken van achten. De eene helft wierdt betaald met Aloë, tegen 33 ftukken van achten de kwintaal, de andere helft met kabrieten. Op de volgende dagen , egter, kogt de Sultan insgelyks de ryst. Eene afbeelding van het beleid van deezen handel, en hoe dezelve gefchiedde , voegen wy hier nevens.

De Kapiteinen en Stuurlieden der .fchepen , in 't einde van Bloeimaand, aan boord van den Bevelhebber vergaderd, namen het befiuit, aangezien de onmogelykheid om de ontvangene bevelen te volvoeren, den fteven te wenden na Perfie, om aldaar te wagten op de Zyde, die van boven uit het land moest hoornen. In gevolge van dit befiuit , hielden de voornaamfte Scheepsoverften, op den tweeden van Zomermaand , nogmaals het middagmaal onder den Dadelboom , met den Sultan, en namen van hem een vriendlyk affcheid. Met zang en dans, en onder het roeren van den trom , wierden zy na hunne Sloep geleid.

Het Eiland Socotora , opdat wy, eer wy voortgaan , den Leeezer daar van eenige byzonderheden melden, legt ten Noorden van Arabis, op eenen afftand van 16 mylen, en ten Zuid-Oosten van de Roode Zee, op 12 Gr. 40 Min. Zuider-Breedte. Het is ongeB 4 veer

Sluiten