is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van spreekwoorden en zedenspreuken, opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, tot een leesboek voor de jeugd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IC6 M A C A Z IJ N VAN

fchen zijn, in zulk eenen toeftand, in de daad zeer ellendig.

L odewijk. Nu begrijp ik bet eerst regt. Zoo de menfchen niet verfchillend dachten, zouden 'er ook geene nieuwe ontdekkingen, of, ten minfte, maar zeer weinigen, gedaan worden.

Van der Heiden. Juist ! Ook dit is goed voor de menfchen, wanneer, de geleerden over deze en gene dingen twisten, zoo dit flechts met befcheidenheid en zachtmoedigheid gefchiedt, en het beiden partijen maar om de waar* heid te doen is. Want hoe meer zij eene zaak onderzoeken, zoo veel te beter leeren zij die kennen, en, bij de uitkomst, is zulks, voor alle menfchen , zeer goed. Men kan immers wel aan iets zijn zegel niet hangen, zonder dat men daarom dengeenen haat en beleedigt, die zulks leeraarde of beweerde.

En wanneer alle menfchen zoo dachten, en naar deze denkwijze handelden, — deze eenftemmige gezindheid van allen, en deze alleen ware het toch, die men het ganfche menschdom toewen fchen mogt, — hoe veel onheil zou 'er dan in de wereld niet worden weggenomen!

27-