Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SJREEKWOOR. DE $V 5$

volgends het verfoeilijk werktuig werd, om ook anderen tot fchaamtelooze ondeugd te vervoeren , en eindelijk eene befmette ziel uit een half ver-; rot ligchaam blies.

Nog eens, lieve jeugd ! zijt regtfchapen; maar ook voorzigtig, dewijl onze regtfchapenheid ons, zonder behoedzaamheid , niet altijd voor bedrog beveiligen kan. Brave en goedhartige menfchen zijn de, door bedriegers meest gezochte, voorwerpen, om dat die eerst, door eigen ondervinding, voorzigtigheid leeren moeten.

Eindelijk zijt ook omzigtig, in de keus uwer vrienden, over het algemeen, op dat gij geen gevaar loopt, door verleiding van ondeugende fchijnvrienden, de onfchuld uwes harten te verliezen en, ter bewandeling van het pad der zonde , dat ten verderf leidt, weggefleept te worden. Hoe menig jongeling heeft te laat zijne onbehoedzaamheid beklaagt , en hem, dien hij te voorbarig voor zijnen vriend hield, na dat dezelve hem tot ligtzinnigheid , ongodsdienftigheid , onreinigheid en andere zonden meer verleid had, nu hij 'er de akelige gevolgen van ondervond, vervloekt! Daarom Iet fteeds op het Spreekwoord :

Wees trouw en vertrouw nieinand.

C 4 43J

Sluiten