Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekwoorden»

evenwel gebrek geleden. Uw grootvader „ plagt altijd te zeggen : Spaart in der tijd , „ dan helt gij 't in den noc-i. Ik heb die les „ van hem opgevolgd, en 'er mij wel bij be„ vonden. Ik heb daarom toch wel eens een „ pleiziertje in de wereld genoten , maar nooit „ vergat ik, om eenen noodpenning voor de toe„ komst te fparen, Doe ook zoo, en wanneer „ God 'er zijnen zegen toe fchenkt , gelijk ik „ zeker van Hem verwacht , zie ik U gezond „ en wel weder."

Aucustus, die wel wist, dat zijn Oom het fteeds zeer goed met hem gemeend had, beloofde hem bij hand en mond , om zijne lesfen en vermaningen op te volgen, en begaf zich, na eenen reispenning van hem ontvangen te hebben j op reis.

Nu leerde hij de wereld kennen , leerde t nu hier dan daar, wat nieuws, ging altijd zindelijk gekleed , genoot , nu en dan , ook eens een onfchuldig vermaak , en zorgde daarbij tevens geftadig voor de toekomst, fteeds aan de les van zijnen Oom denkende : Spaar in der tijd, dan hebt gij 't in den nood.

In het jaar 1784, toen het zoo verbazend koud was , werkte hij te Aafpach. (waar ligt die Stad, kinderen ?) Hier ontving hij eenen brief van zijnen vader , die hem fchreef, dat hij zoo haast, als hem maar eenigzins doenlijk was, moest te buis komen , dewijl zijn Peetoom

Sluiten