is toegevoegd aan uw favorieten.

Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdeeling»

25

ningeo ontwaakten, naar dat de geest van den Dichter die opwekte. IVLn weende en zidderde, men zat, in verbaasdheid, bij mij neder, en het gaf mij een onuitfpreekiijk gevoel van b'ijdlchap, hoe open eene Duitfebe ziele flaat, voor alles wat fchoon, groot, en verheven is, wanneer men haar daar bij te bepaalen weet. Eene andere gewigtige opmerking hielde mij niet minder opgetoogen, naamlijk: Waar weinig zoogenoemde befebaaving is, wordt klopstok veel zuiverer gefmaakt, dan waar veel verfijning gevonden ■wordt. Dat is, inder daad, de grpotfte loffpraak voor den Dichter, want dit heeft hij gemeen, zelfs met den geest van het Christendom, welke, in eenvoudige buigzaame gemoederen, veel gereeder ingang vindt, dan in rijk verzaadigcre zielen, die van alles eene walging hebben, en die eerst veel verliezen moeten, eer zij de waare fpijze des gemoeds ontfangen, en verdraagen kunnen.

Klopstok vondt te Augsbusg algamee- 1 ne bewondering, onder Roomschgezinden en

Lutherfchen, —— onder edelen enonédelen,

onder mannen en vrouwen. Men herhaalde, thuisgekomen, het Gezang 't welk men gehoord had-, — men vroeg mijne onderrichtingen over B 5 moei-