is toegevoegd aan uw favorieten.

De verloskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C LXXIÏ )

hebben, heeft een nieuw veld, voor de bedilzucht van onze lasteraars, geopend. Zich over het aantal der afdeelingen, welken dit hoofd-ft uk in zich bevat, verbaazende, hebben zij getracht dezelfde vrees hunnen leerlingen in te boezemen, en onze praktijk te belasteren, door te verbreiden, dat dezelve meest in het gebruik van werktuigen beftaat, en uit dien hoofde allerfchadelijkst is. Wij kunnen naauwlijks bevroeden dat ons werk voor dezulken van eenige de minfte nuttigheid zal kunnen^wezen, naardien zij reeds te diep in dien doolhof, denwelken zij hebbeningeflagen, verdwaald zijn, om weder te-r rug te kunnen treden; maar het is ook niet voor hen dat wij ons werk hebben doen herdrukken. Opdat dezulken, door ons te zien volharden in een ontwerp hetwelk zij reeds veroordeeld hebben , zich niet meer en meer zouden inbeelden , dat wij de onbefchoftheid hebben, om, in onze praktijk, de gelegenheden tot het aanwenden der tang te vermenigvuldigen, gelijk wij, in een en ■hetzelfde hoofdftuk, alle gevallen, inwelken zij van nut kan wezen, hebben weeten te verzamelen, en derzeiver aanlegging in gebruik te brengen, betuigen wij, dat niemand zeldzaamer tot dezelve toevlugt neemt, fchoon niemand uitgebreider praktijk heeft, dan wij, naardien ons 'jaarlijks de gelegenheid geen driemaal voor, koomt, om dit werktuig aan te wenden. De tang is nogthans dat werktuig, van allen waarvan wij gewag maakten, hetwelk ons het meeste