Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C 25 )

wijding te bevorderen; fchoon die wérMnj zulks des te gemaküjkcr za] verrigten, naa maate de baarmoeuer meerder is uitgezet, ei bet lighaam hetwelk zij in zich befiuit een vas ter wezen heeft.

617, -Men moet dierhalven toeftemmen dal de medewerking van alle die oorzaaken , dc verwijding van den mond der baarmoedei gemaklijker maaken , en dat als dan daartoe minder pijnen noodzaaklijk zijn: want, behalven het vermoogen hetwelk de waterzak in dien mond verrigt, verwekt dezelve, wanneer hij zich bij wijze van eene wigge in die opening kan begeven, door eene zachte, en graadsgewijze drukking, welke die zak, geduurende elke baarenspijn, op de omliggende deelen oeffent, in die deelen eene zwelling, welke de ontfluiting begunftigt en minder pijnlijk maakt.

618. Er word, over het algemeen, meerder tijd en arbeid vereischt tot de ontfluiting van den mond der baarmoeder, in eenen omtrek van eene Holïandfche Gulden , dan om daarna het overige van de noodzaaklijke verwijding, ten einde zich dc verlosfing volbrenge, te bevorderen. Jonge uitoeffenaaren der Verloskunde moeten deze aanmerking nimmer uit het oog verliezen, om hunne voorzegging, aangaande de langduurigheid van den arbeid, daarna te naauwkeuriger in te rigten, en om zekere vrouwen niet bloot te ftellen, zonder hulp te moeten verloslén, in het denkbeeld Zijnde , dat het tijdftip der verlosfing nog verre af is, wanneer hetzelve reeds zeer nabij $an wezen»

r

I

L

Aanmerking op den voortgang der verwijding van den mond der baarmoeder.

Sluiten