is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van het verlatene en gelukkige weeskind, Charlotte Summers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN CflrVRXOTTE SüMMER-S. 89

ï ee?in , die alle tegenwoordig waeren om Sn uituag van zulk een «jH»" R -chtsoleeing te hooren , waren ïngcnoomen ten voordeelc van de ongelukk?°c Shoone, hare verfchyning en edefet maer zedi|e, houding eer zy noch he' minfte woord ter verdediging ipraK?, wekte in' haer allen niet alleen*eenae* doening en medelyden, maer zelfs deha£

telyklte vricndfcha? en &aeS™üATü„nA De onderfchout hield haer by Je, taflj «ast. toen zy in de Kamer trad; mau zy S zoo ras hare beleefdheid niet betoond met een zwier en opüag van oogen, die SE we" opgevoede luiden moe,. innee-

een lloel naest naere zyde zeggende tevens', McjurTer, c is my fan Sten leed een perfoorivanuw■ acnzien en-Vootkoomen in zulk eene vreern-

maer houd moed, ' Meju^r^nièhul^ die ik uic uwe'oogen kan lezen, moei: overal vrienden vinden, behalvem by ontmenlchten. Ik ben verzekerl deHec» H~^t-zal u rechtdoen, en g?^b3höeT| in 't allerminst niet verlegen wezen M.vrouw, ik verheug «7v^Sïï^t beminnelyke Gevangene, da, het gems.

ïy ï den^gften^

beid in zulke handen heeft doen yallcn

waer aen ik niet behoef ■ te tw-ylUen ot