is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van het verlatene en gelukkige weeskind, Charlotte Summers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïiö Historie

zekering en van Mevrouw Hoogu-rnrtmet de krac tigfte en oprechtfte betuigingen van dankbaerbeid, en voegde hier by, dat zy de bekwaemfte wyze om zich te redden oordeelde haer best te doen, als zy te Lomion kwam, om een dienst te zoe* ken by de *eene of de andere aenzienlyke Mevrouw, daer zy gelegenheid vinden mogt om afgefcheiden van de Wereld te leven ,en te vergeten dat zy ooit of ooit eenige gedachten van een hooger ftaet gehad iad, want vervolgde zy, fchoon ik, mitfehien , doormiddel van myn handwerk my zou kunnen redden om eenig beftaen voor de kost te vinden, echter zoude ik indien ftaet aen myn eigen beftier overgelaten b.yven, 't welk ik weet niet genoeg te zyn om my te beveiligen voor de ftrikken en aenvechtingen in deze Wereld: maer, in eendeftigen dienst zal myn toeHand my van menigvuldige verleidingen bewaren en de raed en befcherming van een goede Meestres my in ftaed ftellen om alle andere te kunnen weêrftaen.

Het ünert my, antwoorde Mevrouw Uoog-watrt, te moeten denken, dat een jong Menfch van zoo veel oordeelen verdienli en als gy , zal genoodzaekt wezen om te moeten dienen; maer ik wil gaerne bekennen, dat ik dit even wel merkelyk beter oordeel dan uw kost te zoeken met eenig hand* werk van borduuren of dergelyke ; een valfche hooghartigheid en liefde tot Onaf-: