is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van het verlatene en gelukkige weeskind, Charlotte Summers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Charlotte Summers. flj>

'twelk myn Mevrouw met alle geduld der Wereld verdroeg; maer het ging haer meerter harte, dat hy haer in dit zeldfaem bezoek met groote koelheid en onverfchilligheid behandelde, terwyl hy al den tyd, dien hy by haer was, als op Brandnetels zat, met eene vreeslyke achterhoudendheid in alles, wat hy zei of deed. Maer wat deed zy voor de kost? Die Vyf Guinys konden niet lang flrekken, zei Mevrouw Welgoed. ^Geiyk ze ook niet ,

en deeden, antwoordde Juffrouw Izabel, want Myn Heer kreeg 'er Drie van;maer wy hadden eigenlyk geen gebrek aen enkele Nootdruft, want myn Juffrouw had , van Kindsbeen af,grooten zin in het teekenen gehad, en haer Vader, om haer hier in te wil te wezen,had haer een Meester gegeven om haer met Waterverv te leeren. fchilderen,waer meê zy wonderwel wisc om te gaen, en 't was een gelnk voor haer dat zy die Kunst kende, want zoo ras als wy in onze nieuwe Woning in Wolkam» waren, zond ze my om eenige Verwent» koopen en floot haer eenige Dagen op , om Waeijers te fchilderen. Toen zy 'er Drie afhad, die ik geloof dat deaerdigfte dingen waren, die ik van myn leven gezien heb;zond ze my naer de Waeierwinkels om ze te verkoopen , en ztide dat ik Twee Guinys voor 't Stuk moest eisfehen. Ik ging 'er mede uit, deWaeijermakers bekeken ze en fchenen 'er wel zin in tc hebben, tot ------ § - - dat