Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. «3

gy zoud geen geluk vinden, daar u de vloek van uwen vader vervolgde.

ferdinand.

Zou ons geluk dan onhcrftclbaar verloren zyn ? Faulina...

paulina.

Ferdinand ! gy fchynt tc twyfelcn en uw geweten fpreckt, ik laat 'er u aan over: (In vervoering.') doe wat het zegt!. Zy wil vertrekken, Ferdinand fluit haar met drift in zyne armen. Een oogenblik ftilte. Ferdinand laat haar met aandoening los ; Paulina vertrekt , met alle teekenen eener hevige gemoedsbeweging.

ZESDE TOONEEL.

ferdinand, na lenige ftilte, waarin hy zyne besluiteloosheid door gebaarden uitdrukt.

vloek van myn' vader! rechtvaardige Hemel! in welk eene vertwyfieling ftort ons een enkele misflag!.. Be zou dan, onder den vloek van myn' vader, dc eer van Paulina herftellen ? ... verfchrilckelyk denkbeeld ! gy' vernietigt het laatitc ovcrblyffel myner rust... hier in het vaderlyke huis . . . hier , waar ieder oogenblik my een ven'logen genoegen herinnert... hier zou myn aandenken vervloekt worden, tcrwyl ik een onfchuldig meisje in myn verderf medefleepte... Goede God!.. raad ! redding ! wy fmeckten u , toen het gevoel der liefde ons voor uwen troon voerde, en deel aan de vreugd der eeuwigheid gaf.. . thans, ö God ! fmeek ik u weder... wat zal ik doen ! (Hy knielt met drift neder, ftrekt zyne armen uit, flaat zyne oogen ten hemelen blyft eenigeoogenbllkken kvcgingJJ 4 töqi

Sluiten