Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

502 LEVEN van

hec gebruiken konde. Hij fprak ter goeder trouw zoo en ik houde hem niet verdagt dat hij de koffij en de fuiker zoo opgevijzeld hebbe om Frankrijk, hetwelk ons die waaren levert, dac voordeel te bezorgen of te doen behouden; maar wist men dan niet dat de grond van her voedzel in zulk een oncbijc in de melk beftaat en dat men , zonder eene ongelukkige gewoonte , de koffij en een grooc gedeelce der fuiker, die men bij dezelve gebruikc, zoude kunnen misfchen? De Koning zeide mee veel meer regc dac hij zelf gewend was geworden om mee bierfoupe ce ontbijten In veele landen be-

kleeden nog die bier- die melk- en wijnfoupen de plaats van koffij, welker gebruik de mannen zeekerlijk niec fterker, noch de vrouwen vrugebaarer gemaakc heefc.

De monopolie van de fuiker zou men hec bezwaarl jksc kunnen billijken in het beftier van frederik II, zoo hij niet genoodzaakt geweest ware deeze waar tot eene monopolie te maaken om het rafineeren in hec land meevoeren.

S- 5-

(a) Brief van het kabinet aan den adel van AgterPommern, gedagtekend den zeven en twintigften Augustus 1779, door den Heer busching ingelascht in zijn Charafter Friederichs II, p. 201, 202, 203.

Sluiten