is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk magazyn, of Bydraagen ter bevordering van christelyke verlichting en euangelische deugd, naar de behoeften van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 Eenige Bedenkingen over verbeteringen in den

EENIGE

BEDENKINGEN

OVER. VERBETERINGEN IN DEN UITWENDIGE* EEREDIENST VAN HET OPPERWEZEN.

(Briefswyze medegedeeld.)

Meermaalen, L. V.! hebben wy, in onze gefprckken ons onledig gehouden met de wyze van Eeredienst aan het Opperwezen onder de Proteftanten. Wy kwamen daarin overeen, dat, hoezeer men ook moet wraaken de handelwyze van fommige Christenen , die , de plechtigheden vermenigvuldigende, daardoor aanleiding geven aan minkundigen, om in dit uitwendig plegtige bykans hunnengeheelen Godsdienstte ft ellen; men,, aan den anderen kant, reden heeft, om, zich over het min plechtige by deGodsvereeringenderProteftantentebcklaagen. - 't Is zo, God moet in geest en waarheid vereerd en aangebeden warden; en de verftandig godsdienftige Chriften behoeft zodanige uitwendige plegtigheden niet. — Doch zo veel te meer het algemeen, 'twelk door het zinnclyke en plcchtftaatlyke meer getroffen wordt.