is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk magazyn, of Bydraagen ter bevordering van christelyke verlichting en euangelische deugd, naar de behoeften van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IG4 Is de her van Jefus

menfehlyke behoefte te beter te doen gevoe]erH Zy, die de byzondere wettiging van Jefus als een Gezant van God, die op godlyken last waarheden bekend maakt, ontkennen, moeten uit dien hoofde zyne Geloofwaardigheid ten uitenten verminderen. — „ Wanneer wy onze denkbeel„ met die van Jefus vergelyken, en daarin over„ eenflremming vinden, dan geeft dit die gerust., ftelling aan onzen geest, die de jonge nog onbe„ dreven Geneeskundige ontwaar wordt, wanneer „ zyne waarnemingen en denkwyze over een „ kranken,metdie van een oud ervaaren Artsover„ eenftemmen. Dit waarborgt hem voor dewaar„ heid zyner gevoelens."— Deze is de kracht, die men dan aan Jesus en zyne leere toekent.

Alles, wat tot dus verre, aangaande de Godlykheid dier leere van Chriftus gezegd is, voldoet my nog niet. Men is, dit beken ik, ver gevorderd, wanneer men hem op godlyken Last laat fpreken. Doch van waar de waarheden, voorfchriften, de beloften en bedreigen?— Is dit eigen uitvinding? Ik hoop, dat elk lezer hier in het oog zal houden, dat ik van Jefus fpreek, in betrekking van een godlyk leeraar en gezant, dat jik hem dus befchouwe naar zyne menfehlyke natuur. Wilde men hiermede de leere aangaande zyne Godlyke natuurevermengen, men zou dan de betrekking, waarin de zaligmaker hierop aarde zyne leere verkondigde, uit het oog verliezen.— Ik zal daarom duidelykheids halve, de vraag dus voorftellen— is

die