Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarlyk Godlyke Openbaarsng? enz. 235

den.— Onder de bevelen zyn er, behalven de twee ftellige geboden, nog wel andere, waarvan de reden, niet dan gebrekkig en met moeite den grond van verpligting ontdekt:— men neme het gebod van liefde tot de vyanden , en van het opofferen van het leven voor de broederen. --Alle deze waarheden en voorfchriften verliezen te zeer in derzclver achtbaarheid, indien hy,die dezelve bekend maakt, zich niet wettigt als een gezant van God.—

De menfehen wien deze leer gepredikt wierdt, behoefden dezelve vooral: zonder tekenen en wonderwerken zou die groote Leeraar nooit eenig geloof gevonden hebben. By alle de wonderwerken was dit by veelen gebrekkig. Vooroordeelen ftonden volftrekt in den weg. Zedenloosheid floot de harten nog meer.--- Wie zou zodanige gemoederen in zo verre tot bedaaren brengen, dat zy zich geregeld konden zetten tot onderzoek naar den inhcud ,dicr leere ? waardoor zouden hunne onkunde, hunne valfche en bevooroordeelde begrippen zodanig opgeruimd woraen, dat zy vatbaar waren voor de erkentenis van waarheid ? — De menfehen van dien tyd moeften door de gevoeJigfte fchokken uit dien ftaat van verftandelyke en zedelyke bedwelming worden gerukt: zonder dezelve was dit onmogelyk.

Doch dit zullen welligt veele ons geredelyk toeftaan, en van daar dat zy het werk van jesus om zich door middel zyner hoogere phyfifche

kun-

Sluiten