is toegevoegd aan uw favorieten.

Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 OOSTÏRSCHE

hem te horen. Mijne fchatten vermeer 'e: den tegen mijnen wil; ik werd oud en ziek; v.ant een onophoudelijk verdriet verdroogde mijne fappen. Ik werd dagelijks zwakker; en nadien ik geene erfgenamen had, zo maakte ik het grootfte gedeelte van mijnen rijkdom aan uwen koninglijken Schatkist, het overige aan mijne nabeftaanden en flaaven, en leide het testament bij den Kadi neder. Men hoopte nu verlangend op mijf nen dood , wanneer deze Jongeling, die hier voor uwe Koninglijke oogen ftaat, tot mij kwam, en zig voor mijnen Zoon uitgaf. Alle zijne redenen waren overeenkomftig de waarheid; hij beantwoordde mijne vragen met de ftiptfte naauwkeurigheid; mijn hart raakte door tederlijke liefde jegens hem in beweging; ik erkende hem voor mijnen verloren Zoon, en de vreugde over zijne terugkomst maakte mij weder gezond. Ik ging naar den Kadi, en eischte mijn testament terug; maar h:j beweerde, dat deze jonge Vreemdeling een bedrieger, en niet mijn Zoon Was, op geenen anderen grond, dan om dat de voedfter die tekenen niet bij hem vinden kon, die hij in zijne kindsheid zou gehad hebben. Ik kom dus voor uwen troon, dien de zon der geregtigheid en de wijsheid verlicht, en fmeek u, om met uwe alziende oogen, de waarheid te onderzoeken.

Hier zweeg de oude Man, en weende. De geheeïe vergadering was door het verhaal van den Ouden ingenomen, en twijfelde naauwelijks of deze Vreemdeling , wiens uiterlijk aanzien op het TOordeligfte voor hem fprai, was ziju Zoon. Elk

was