is toegevoegd aan uw favorieten.

Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 O OSTERSCHS

lust, tot zijne geldgierigheid gebruiken, rnasfe hen alsböden aanzien, die hem aankondigen! waar en hoe een gebrek van zijn rijk te verhelpel is. Gebruikt hij ze op die wijze, dan zal hem geel ne waarheid beledigen, die hem een vriend zegt hij zal geene regtszaak verdraajen, om daar door! zijnen fchat te vergroten :. maar, hij zal, gelijk! de zon, overal te gelijk weldadig heen zien - en] zijn oor zal gelijk de lugt, alle toonen van verf achting, vanlof,.vankiagten verzoek opnemen zonder dat zijn geheele geest door eenen wervel-I Wind opgevoerd werd.

Dit, Koning van Persicn, is de toverij, door . wehce ik mijne Kogels levend maak. Ik heb ze u medegedeeld, om datikuvoor eenen man hield die ze gebruiken kan. Ik heb u van uwe Jeugd al Hermnd en alle uwe treden met eene tedere zor-ï vuldigheid in agt genomen. Ik beklaagde u wanneer booswigten uwe zinnen vergiftigden en val-1 iche neigingen in uw hart verwekten. Ik heb miï .kinderlijk verheugd, dat mijn zuigeling Mïraga ] de gelegenheid had, om mijn wenfehen vervuld

vaValÏ TZkn- DeZ£ J°nSeli"S ^ de Kroon i van aUe deugden. Edelmoedigheid en mannelijke Wijsheid ftrijden bij hem om den voorrang Cn het is een teken van uwen Koninglijken gec&st da g^iem binnen kort zo lief gekregfn hebt" Se! tem als eenen -onBen van negen jaren en zogtzii

srirf^met aiie ™<4

™IZ' HlJ.heefcmiJne verwagting overtroffen, en m ne poging die ik tot zijne befchaving gebruikt hebt, rijkelijk beloond. Gebruik zijnen dienst;