is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk magazyn, of Bydraagen ter bevordering van christelyke verlichting en euangelische deugd, naar de behoeften van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•g\. Over het Geloof in Christus.

te gelooven. Niet minder de groote en dierbaare beloften . ons door hem gegeven, aangaande fchuldVergeving, Godlyke gunst en goedkeuring , hulp en kragt ten goede , uitredding uit nooden en rampen en vooral uit den dood , met het genot eener eeuwige zaligheid: en, in tegenoverftelling hiervan , alle die bedreigingen , gedaan met betrekking tot deze en eene toekomende wereld, ingevalle eener volharding in kwaad doen. — Zonder dit geloof kan het euangelie zyne verfterkende, vertroostende en van zonde en ongeregtigheid affchrikkende en terughoudende kracht onmogelyk aan den dag leggen. En wat zouden wy kunnen twyfelen, of ook de beveleü zyn een voorwerp des geloofs ? Hoe toch Zou men zonder dat Geloof, zich verpligr rekenen tot eene getrouwe behartiging van dezelve, vooral ook van die ltelligê voorfchriften, alleen op het hoog gezag van christus gegrond? .En hoe dikwiis, zou, zonder deze volkomen overtuiging, het hart ongenegen kunnen blyven, om zich aan de ftrenge eifchen, b. v. van zelfsverlochening, van vyandsliefde, van verzaaking der wereld re onderwerpen, en zonder welke toch volftrekt geene Vatbaarheid is voor wezenlyke gelükza'teheid.

Het einde'yke belluit uir dir dies is dan met. Weinig woorden: — jesus christus is het Voorwerp des geloofs, en wel ongeleid; alles Wat ons, hem aangaai.de, in de H Sdrift wordt geleerd; — alles wat zyn perfoon, zyne gefchie-

de«