is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk magazyn, of Bydraagen ter bevordering van christelyke verlichting en euangelische deugd, naar de behoeften van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jefus, U den volften nadruk, een groot man, enz. 237 heid in 't voorwerp onzer hoogachting en toegenegenheid? Moet dat ons niet verblyden? Is dat niet tevens eene loffpraak op ons zelven? Te meer nog, wanneer dat voorwerp onzer bewondering en hoogachting wederkerig ons deszelfs toegenegenheid en liefde fchenkt? — En komt daar,door deszelfs belang neming in ons welzyn, in zulk eenen nog by de wil en zucht ter bevordering, en dadelyke daarfteliing, van ons geluk; hoe moet dan niet, natuurlyk, onze blydfchap ryzen, >t genoeglykst gevoel in ons binnenlle merkelyk verflerkt en verlevendigd worden, naar die zelfde mate, naar welke wy ZVne voortreflykheid, en grootheid, inzien, en erkennen?

Gy bevroedt Christelyke Lezer! waartoe ik dit vooraf zende, uit het opfchrift, 't welk ik aan het houfd van myne verhandeling geplaatst heb, tot welker lezing en overpeinzing Gy u ee„i

ge oogenbükken verledigen wilt. Gy

Broeder! en ik, met t. een belyder en hoogfchatter van den dierbaarften en zaligften Godsdienst, p wy hebben te zamen zulke eenen, dien wy hartelyk liefhebben, en die ons hartelyk Z

TL' rT i" Wie" Wy hCt h00gSt belanS ftellen, gelyk Hy dat in ons doet, - in je.us chri.! tos, onzen besten Leermeester, en vriend on. zen eenigen Heiland, en Zaligmaker. Over de voortreflykheid en uitnemende grootheid van de zen, onzen Heer, _ en, als Mensch, onzen P 2 Broe.