is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelyk magazyn, of Bydraagen ter bevordering van christelyke verlichting en euangelische deugd, naar de behoeften van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jefus, in den voljlen nadruk, een groot man, enz. 229

voortreflyk en groot, op deze aarde, — en even die zelfde nog, nu nog in den hemel, — Helt belang in ons geluk, en de uitwerking en daarftelling van hetzelve is toevertrouwd aan zyne zorg.

* . *

Gy [bemerkt, intusfchen, uit dit alles, myn lieve Lezer! — gelyk Gy dat ook ontdekt hebt uit 't geen ik ten tytel dezes opflels gemaakt heb, — dat ik thands van den perfoon des eeu. wig-gezegenden Heilands, als een' mensch, gelyk wy, als van onzen Broeder, fpreke: en niet, als van den eenig-geborenen des Vaders, die 't affchynfel is van Gods heerlykheid, 't uitge. drukte beeld zyner zelfs-Handigheid (*), en die als de zoon van god, verre verheven is bo' ven alle menfchelyke grootheid. Wy flaan Hem in 't tegenwoordig onderzoek in die hoedanig, heid gade, naar welke gabriel zyne voorfpelling: Deze zal groot zyn, Hem aangaande deed (f)

(*) Hebr. I. 3.

Ct) Luc. 1. 32a. Immers, dat dit van den Heiland, als mensch, als van den genen, dien Maria ter wereld brengen, van welken zy de gelukkige moeder worden, zou, voorfpeld zy, leert, dunkt my, de zaak zelve, en haare aard. Nog duidlyker wordt het uit vs. 32b en 33» alwaar van Hem gefproken wordt, als van eenen P 3 * zoon