is toegevoegd aan je favorieten.

Allernoodzaaklijkste raad en waarschouwing voor jongelingen en jonge dochters, ter vermijding der onkuischheid [...] en der zelfbevlekking.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *f»B X

hetzelve op uw gemoed moet maaken, niet voor ü van de beste gevolgen doen zijn? Dit, dunkt mij, mogt ik van V en van mij zelve vertrouwen.

ik heb van eene ondeugd gefprooken, die jonge Meisjens in het geheim pleegen-, die haar vroegtijdig van haare onfchuld berooft en ze voor haar geheele leven ongelukkig maakt. Gij zult dezelve uit de volgende gefchiedenis van een Meisje leeren kennen, waar aan ik zonder traanen van medelijden niet denken kan. En nogthans moet ik menigmaal aan haar denken, naardien zij tot mij in eenenaauwe betrekking ftond. In haar veertiende jaar was ik, agt maanden lang, bijkans dagelijks bij haar; ik was haare hartvriendin, maar ook de bedroefde getuige van haare onbefchrijflijke ellende, waarmede zij dag en nacht worftelde. Buiten den geneesheer kreeg niemand, als ik, de oorzaak te weeten van haare langduurige ziekte, zelfs haare bekommerde ouders niet. Dan U zal ik die thans verhaalen; want ftervende bad zij mij, om ieder jong Meisje voor bet ongeluk te waarfchuuwen, dat haar trof.

Het was geene ligtzinnigheid noch opzetlijke boosheid, wat de arme Bet je zo ongelukkig maakte. Haar hart was veel te wél geplaatst, dan dat zij iets het minfte zou hebben kunnen bedrijven, waar van zij overtuigd was, dat het ongeoorloofd zij. Zij was ook al te volgzaam, dan dat zij eenige ondeugd, die zij voorheen niet als zodanig erkend had, zou hebben voortgezet, zo dra iemand haar daaromtrent onderrichtte of waarfchuuwde. En dit was het gezegend uitwerkzel van de zorgvuldig