Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 VADERLAND.SCHE

te verklaaren, naar welke van de toen bekende wetten hij verkoos te leeven (7/); en in hoe verre uit deeze u toefchijnende verwarring de oorfprong van ons burgerrecht te zoeken zij, zult gij weldra bemerken.

Z. Konden dan de ingezetenen ook nog verklaaren naar andere wetten te willen leeven, dan die reeds opgenoemd zijn?

V. Ja zeker. De wetten der Bar gun diers, Longobardcn, Allemannen , Wifigothen , en andere volken , (welken meestal hunnen oorfprong van de oude Gcr?naniers hadden) wierden ook menigmaalen door de verkiezingen der ingezèetenen opgevolgd.

Z. Maar ik kan mij geene verbeelding maaken, hoe, in eene zodanige verfcheidenheid van . wetten, de verwarring te vermijden was ?

V. Gij moet de eenvoudigheid van die tijden, en den daar uit volgenden geringen omflag van zaaken en handelingen niet vergceten, en tevens

. (7/) De Heer van de spihgel, oorfp. der Vaderl.. Rechten, 2de hoofdjl. § 30. Zelfs was by de Ripuarifehc wet uitdrukkelijk bepaald, dat ijder moest berecht worden naar de wet van zijne geboorteplaats. Zie de Lex Rip. Tti. 31. Lege 3. hoe mitem conftituimus , ut iafra pagum Ripuarmm , tam Fr 'anci , Burgundiones , $ntem/tnni , feu de quacumque natiune commoratus fiierit, in judicia interpellatus, ficut Lex loei continet , ubi natas, fuerit, pe respo.ndeat.

Sluiten