is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche rechten voor den burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTEN. 83

grond wildct beftudceren, dat zoud gij niet alleen de geheele gefchicdenis van dat volk, van het begin tot het einde toe, moeten nagaan; maar dan zond gij tevens u moeten toeleggen, om die menigte van Staatkundige gefchillen, welken bij dat volk hebben plaats gehad, in derzelver oorfprong, voortgang, en einde na te fpeuren; om dat dezelve veeltijds aanleiding gaven tot nieuwe inrigtingen, en veranderingen, of nadere bepaalingen van de burgerwetten, dan zoud gij dc oudheden van dit volk moeten doorfnuffelen, cn de Romeinen in hunne Oudfte en laatére zeden, en gewoonten, godsdienst, krijgskunde, ftaatkunde, met één woord in alles, wat bij een volk van eenig belang is, zodanig moeten leeren kennen, dat gij alles, wat hun aangaat, koude overzien. Hier door zoud gij hunne wetten verftaan, en van dezelven het juiste bedoelde gebruik kunnen maaken; maar gij voelt zeer wei, dat het mijn oogmerk niet kan zijn, om u dit alles in het korte beftek , 't welk ik mij voorftelle , te leeren. Hier cn daar zal ik wel eens eenen enkelen uitflap doen, wanneer ik het van nut oordeele te zijn; doch over het geheel zal ik u enkel in de behandeling van zaaken de bepaaling van het recht leeren, 't welk wij volgen; evenwel zal ik u telkens, waar het van belang is, tot den oorfprong der bepaalingen trachten op te leiden, en dan tevens aantoonen, volgens welk recht die bepaalingen gemaakt zijn» wij zullen ons dus F 2 ouk