is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche rechten voor den burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTEN. 11$

'kunde moeten verftaan eene kennis van alle de burgerwetten van eene maatfehappij.

V. Gij zijt wat fchielijk: die befchrijvisg is op zich zelve wel goed te maaken; doch zij voldoet niet ten volle , om een grondig denkbeeld van de rechtskunde te geeven. Laat ik u dit eens uitleggen: ik zeide u, dat ijder mensch in betrekking ftaat tot die burgermaatfehappij, van welke hij burger gebooren, of geworden is; dat hier uit volgt, dat in ijdere maatfehappij eene bepaalde orde moet zijn, en dat wij de bepaalingen van die orde wetten noemen; maar even gelijk de orde , die in eene maatfehappij plaats moet hebben , haare betrekking heeft tot de daaden, en handelingen der menfehen, zo zijn de wetten de bepaalingen van dat geene, 't welk omtrent die daaden, en handelingen der menfehen recht is; het is dus niet genoeg, dat men ■de bepaalingen omtrent die daaden, en handelingen kent, men moet den aart en de natuur van die daaden en handelingen zelve grondig kennen, of men loopt ijder ogenblik gevaar, van de wetten op zodanige daaden en handelingen toe te pasfen, welken nimmer in de wetten bedoeld zijn.

De Romeinen waren zodanig doortrokken van het denkbeeld, dat men nimmer eene grondige kennis kon hebben van de wetten, zonder tevens de handelingen ook te verftaan, omtrent welken, in de wetten, bepaalingen gemaakt wor-

I. DEEL. H