is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche rechten voor den burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5^5 VADERLANDSCHE

Z. Op welk eene wijze worden zodanige dienstboden aan hunne Heeren en Vrouwen verbonden ?

V. Door uit handen van hunnen Heer, of hunne Vrouw eenen zekeren penning te ontfangen , welken den naam draagt van eenen huurpenning, handpenning, godspenning, wijnkoopspenning enz. (ni).

Z. Mag een dienstbode , welke eenen zodanigen penning ontfangen heeft, niet van dc huur afzien?

V. Dit is niet overal op dcnzelfden voet bepaald : in de meeste fteeden zijn hier op reglementen en fchikkingen gemaakt, en de tijd bepaald, binnen welken zij van de huur mogen afzien, doch in alle gevallen zijn zij verplicht den huurpenning te rug te brengen.

Z. Voor hoe lang wordt een dienstbode gehouden verbonden te zijn?

V. Voor één half jaar, ingaande met Meij , of met November , en wanneer wederzijds van geene nieuwe inhuuring gefprooken, of bedongen is, 't welk doorgaands door eene vernieuwde gift, en aanneeming van eéfl huurpenning gefchiedt, word de huur gerekend met het half jaar geëindigd te zijn , en de dienstboden op vrije voeten gertelu.

Voor

O) Zie hier over arntz. J. C. B. p. i Ca. 10 § 3-