Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 NEDERLANDSCHË

Devvyl liet gerugt zyner heiligheid veele lieden derwaarts lokte, en hem eene menigte aalmoesfen aanbragt, vondt zyne bediende, naa 's Mans aflyvigheid, in zyne Kapel, zeer veele en aanmerkelyke rykdommen, en deedt, voor dezelve, ter zyner gedagtenisfe, eene pragtige Moskee bouwen , die vervolgens voor eene menigte Fakirs tot eene woonplaats diende.

De Moskee Monera is een ruim vierkant gebouw, van boogen en pilaareu omringd; zy heeft een rond dak , met geele en blaauwe fteenen zeer kundig gedekt ; op eiken hoek ftaat een klein torentje, van gedaante als het groote gebouw. Het geheele geftigt is omringd van eenen muur, van tien voeten hoog., en aan ieder zyde honderd fchreden lang. De voornaamfte ingang is eene fraaie fteenen poort j. voor dee zelve legt een ftuk gefchut, van ftaaven yzer gefmeed, 't welk acht ponden fchiet. Aan de tegenoverzyde der Moskee ligt een groote Vyver, met boomen beplant ; langs acht trappen daalt men neder in het water. Eene menigte Graflieden ontmoet men langs deezen Vyver.

Ter deezer plaatze ftaat insgelyks eene Moskee, doch kleiner dan de voorgemelde. Men ziet aldaar eenen fteenen Elefant, houdende in zynen funit .eenen Adelaar. De kragt van dit dier tegen blixem, dónder en ftormwinden wordt hier zeer hoog geroemd.

Rondom deeze plaats krielt het geftadig van Fakirs ,, die den Pelgrims hunne verdichtzelen zoeken, op te dringen, en door zo genaamde godvrugtige bedriegeryen veel gelds af knevelen. Eenigen dier Heiligen woonen in de Moskee; anderen zwerven by troepen door het land , met Hokken gewapend, en vaandels en

ba-

Sluiten