is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche rechten voor den burger.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECHTE N. 583

Z. Maar , indien voogden aan zo . veele verantwoording onderworpen zijn, dan moeten ook, dunkt mij, de pupillen zekere rechten op de goederen van hunne voogden hebben, te meer, om dat de voogden eenen zeer geruimen tijd voorhanden hebben , eer zij rekening, en veiv antwoording behoeven te doen?

V. Hoe zeer de zaak waar is, gaat evenwel uwe reden niet door: zodanige voogden, welke onder de Weeskamers ftaan, zijn verplicht, om, ingevolge de ordonnantiën van de Weeskamers, h zij jaarlijks, 't zij alle twee jaaren, rekening te doen aan de Weeskamers, gelijk ook de Weeskamers zelve , op die wijze jaarlijks , of alla twee jaaren, hunne rekeningen fluiten ; en testamentaire voogden zouden, buiten eenigen twijffel, uit kracht van de opper - voogdij, door de regeeringen kunnen genoodzaakt worden, om aan hun, zo menigmaalen zij het goedvonden, rekening en verantwoording te doen , wanneer de-, zeiven eenige redenen van verdenking hadden. Trouwens dit brengt de natuur van de oppervoogdij bij ons mede, zo als ik u dezelve befchreeven heb (#); dan dit laat niet na, dat ^venwel, de pupillen ook een zeer voornaam

recht

ad ff. over de onderfcheiden titels van het 16 en 27/le boek, en bij de groot , en van leeuwen /. f. en waar zij verder die materiën toucheeren.

(g) Zie s. van LEEUWEN, t. (. 5 6.

I. DEEL. ï'p