is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de kunststukken door den vermaarden ridder Pinetti de Merci, vertoond te Berlyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEFNEEMING. 97

fheg tegen denzelven in een fpiraallyn tot aan de tak-

ken. Qp , alwaar zy zich achter de b'taden verb .rg- Zy wied gevolgd van eene tweede, d_rde, vierde enz.

Ook dit is werktuigkunst,, een klein bedrog met de fiangen lutgezondert; n en gel 1 t'r, dat deze in een grooc aantal voorhanden zyn, terwyl men 'er (1 gts . twee heeft, die uit den bodem der tobbe voorikojpën — geduuren.1 bet kruipen der eene op den ft tin van buiten, kruipt de andere van binnen na benetien, en door dit beurtelings op e.i neder kruipen, worden de aanfehouwérs in den waan gebragt , dat zy een groote menigte (langen zien.

Daar ik by deze verklaring der proef van Pinetti met de triümphzuii, n.y met de uitlegging van twee foortgelyke , hoewel kundiger. proeven heb ingelaten, en zoo uit 'net magnetismus, in het gebied der werktuigkunde en misleiding ben overgegaan, wil ik my eene kkine ui.ltap over de laternamaeica veroorloven, en een beknopt verhaal van den lieer van Eckart'ianfen 'mf&tdeelen. Men zal zich op deze wyze een tameiyk volledig begrip leeren vormen , hoe men door verduldig nut te trekken van natuur , ligtgelovigheid en kunst, zich dra tot den rang der tovenaars verheffen kan.

Ik ging eens met eenige perfooren wandelen. Het was reeds fchemer-avon 1, en wy gingen buiten de dad, op eene zeer afgelegene plaats, een groot, oud, fomber gebouw voorby. Dit was eene zeer gefchikte plaats, om de geesten te bezweeren, zeide ik. Ik zal ze eens oproepen , wanneer gy er niet tegen hebt. Hierop flóeg ik met myn wandeld e op den grond , en 'er deeg eene groote vlam uit. Een wit fpook reez BÏt de aaide op, en verdween wederom, toen ik ten G tweede*